0

Jūsų krepšelis yra tuščias

Kategorijos

Prekių krepšelis

Prekių krepšelis

Jūsų krepšelis yra tuščias

Internetinės parduotuvės www.savasalus.lt taisyklės ir sąlygos

1.      BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. UAB „Savas alus“ (toliau - Pardavėjas) priklausančioje internetinėje parduotuvėje www.savasalus.lt (toliau - Parduotuvė) prekyba vykdoma vadovaujantis šiomis taisyklėmis (toliau - Taisyklės).

1.2. Parduotuvės Pirkėjas - fizinis ar juridinis asmuo, patvirtinęs suformuotą prekių krepšelį (toliau- Užsakymą), įgyja Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.

1.3. Laikoma, jog Pirkėjas, suformavęs pirkimo krepšelį, prisijungęs bet kuria mūsų parduotuvėje siūloma forma bei patvirtinęs užsakymą (paspaudęs „Patvirtinti užsakymą“), yra susipažinęs su „Informacijos pirkėjams“ sąlygomis.

1.4. Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti Pirkėjo teises arba panaikinti registraciją, jeigu jis nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų.

1.5. Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktus Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdamas Pirkėjo pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, taip pat parduotuvės prekių asortimentą bei prekių kainas. Naujos Taisyklės, asortimentas ir kainos įsigalioja nuo jų patalpinimo į Parduotuvę dienos. Pirkėjo užsakymai, pateikti iki pakeitimų patalpinimo, įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles bei sąlygas.

1.6. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Pirkėjui jo patirtos žalos, kuri kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo.

Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė

1.7. Šalių teisės ir pareigos įgyvendinamos atsižvelgiant į Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisykles, patvirtintas LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo.

1.8. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Prekės pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas Pardavėjui raštu apie tai per 7 (septynias) darbo dienas nuo Prekės pristatymo dienos, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė, išskyrus atvejus, numatytus LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakyme Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo.

1.9. Pardavėjas įsipareigoja:

- Pirkėjo prašymu suteikti papildomą informaciją apie parduodamą Prekę;

- Taisyklėse numatytomis sąlygomis sudaryti galimybę Pirkėjui naudotis Parduotuvės teikiamoms paslaugomis.

1.10. Pirkėjas atsako už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą bei prisijungimo duomenų saugojimą ir neatskleidimą tretiems asmenims.

1.11. Pirkėjas atsako už savo veiksmus atliktus internetinėje Parduotuvėje.

1.12. Pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius kurie atsirado dėl to, jog Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.

1.13. Pardavėjas neatsako už Parduotuvėje kitų trečių šalių skelbiamą reklamą ir joje esančios informacijos teisingumą.

1.14. Šalys susitaria, kad kilus vienos iš šalių atsakomybei, kaltoji šalis kitai šaliai atlygina tiesioginius nuostolius.

Kitos nuostatos

1.15. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

1.16. Šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

1.17. Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus dėl Taisyklių vykdymo spręsti derybų būdu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal Pardavėjo buveinės vietą.

2. DUOMENŲ SAUGUMAS

2.1. Asmuo prieš tapdamas Pirkėju turi užsiregistruoti Pardavėjo svetainėje (www.savasalus.lt). Registracijos metu Pirkėjas pateikia šiuos  duomenis:

Kai Pirkėjas yra fizinis asmuo:

Vardas:

Pavardė:

El. paštas:

Telefonas:

Adresas:

Miestas:

Pašto kodas:

Kai Pirkėjas juridinis asmuo:

Vardas (kontaktinio asmens):

Pavardė (kontaktinio asmens):

El. paštas:

Telefonas:

Adresas:

Miestas:

Pašto kodas:

Įmonės pavadinimas

Įmonės kodas

Įmonės PVM kodas

Įmonės adresas

Prekių pristatymo adresas

2.2. Pardavėjas patvirtina, o Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami tik Pirkėjo identifikavimui užsakant prekę ir užsakytų prekių pristatymui. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių tiekimo ir pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymu susijusias paslaugas. Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleisti tik tuomet, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

2.3. Pardavėjas įsipareigoja užtikinti Pirkėjo asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.

2.4. Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Pirkėjui. Pirkėjas, sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą, nedelsdamas apie tai informuoja Pardavėją, kuris atsižvelgdamas į Pirkėjo pranešimą, užblokuoja Pirkėjo prisijungimo galimybę. Tokiu atveju Pirkėjas, norėdamas būti registruotu Vartotoju, privalo užsiregistruoti iš naujo, pasirinkdamas naują prisijungimo slaptažodį.

3. KAIP PIRKTI

Mūsų Parduotuvėje pirkti paprasta ir patogu. Iš siūlomo asortimento suformuokite savo pirkinių krepšelį, kurio turinį nuolatos galite matyti dešinėje puslapio pusėje. Kai krepšelis jau suformuotas, spauskite „Užsisakyti“. Nuo šio momento Pirkėjas pradeda pirkimo procedūrą.

1 etapas - „Pristatymo adresas“. Čia pirkėjas darsyk pasitikrina savo prekių krepšelį ir peteiktą pristatymo adresą. Pirkėjas gali krepšelį koreguoti: keisti kiekvienos prekės kiekius, taip pat atnaujinti pateiktą pristatymo adresą. Jeigu krepšelis suformuotas tinkamai, Pirkėjas pereina prie kito pirkimo etapo.

2 etapas - „Pristatymo būdai“. Tam, kad užsakymas pasiektų Pirkėją, jis turi pasirinkti prekės pristatymo būdą – atsiimant biure ar per siuntų kurjerį.

3 etapas- „Apmokėjimo būdai“. Šiame etape galite pasitikrinti suformuotą užsakymą, prieš jį patvirtindami, pristatymo ir apmokėjimo būdą.

4. PREKIŲ KAINOS IR APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Prekių užsakyme ir Parduotuvėje patalpintų bei parduodamų Prekių kainos nurodytos su tuo metu Lietuvos Respublikoje galiojančiu PVM tarifu. Kintant PVM tarifui, neapmokėtų prekių galutinė kaina perskaičiuojama pagal naujai įvestą PVM tarifą. Tokiu atveju Pardavėjas elektroniniu paštu persiunčia Pirkėjui naują sąskaitą išankstiniam mokėjimui, o senoji yra laikoma negaliojančia.

4.2. Mokestis už pristatymą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas, iki jo patvirtinimo. Patvirtinus užsakymą, sugeneruojamas užsakymas, kuris atsiunčiamas registruojantis nurodytu el. paštu. Apmokėti jį galima:

- pervedant pinigus į Pardavėjo sąskaitą, operaciją atliekant bet kokiame LR banke arba naudojantis elektronine bankininkyste,

-  dovanų kuponu. Vienu kuponu prekes apmokėti galima tik vieną kartą. Pasirinkus prekių už mažesnę sumą nei nurodyta kupone, pinigai negrąžinami. Jeigu kupono suma nepadengia Pirkėjo užsakymo sumos, tai pradedamas vykdyti tik tuomet, kai Pirkėjas apmoka užsakymo skirtumą pagal Sąskaitą išankstiniam mokėjimui. Kol neapmokėtas skirtumas, užsakymo apmokėjimas laikomas neįvykdytu ir pakartotinai kupono panaudoti apmokėjimui negalima. Kol Pirkėjas neapmoka užsakymo sumos skirtumo, o Užsakymas nepradėtas vykdyti, užsakymo galima atsisakyti, informavus Pardavėją apie tai elektroniniu paštu info@savasalus.lt. Atsisakyme Pirkėjas privalo nurodyti užsakymo numerį bei savo kontaktinius duomenis (vardas, pavardė). Tokiu atveju po trijų darbo dienų dovanų kuponą galima bus naudoti apmokėjimui iš naujo, o ankstesnis užsakymas bus anuliuotas.

- grynaisiais, atsiimant prekes mūsų biure ar per kurjerį.

- grynaisiais kurjeriui pristačius prekes pirkėjui. Papildomas paslaugos mokestis 5 Lt.

Pirkėjas, vykdydamas mokėjimą, turi būtinai nurodyti užsakymo numerį!

Užsakymo neapmokėjus per 7 kalendorines dienas, Pardavėjas užsakymą anuliuoja, o Pirkėjas neturi teisės reikšti jokių pretenzijų, susijusių su Užsakymo vykdymu.

5. PREKIŲ PRISTATYMAS IR ĮTEIKIMAS

5.1. Prekių tiekimo terminai įvairioms prekėms skiriasi. Jei užsakoma paštu ar per kurjerį, prekės Lietuvoje pristatomos per 1-2 darbo dienas. Jei pageidaujamų prekių parduotuvėje neturime, prekių pristatymo terminas skaičiuojamas individualiai.

Jeigu viename užsakyme yra prekių, pristatomų skirtingais terminais, tai visoms prekėms taikomas vienas, vėliausiai pristatomos prekės, tiekimo terminas.

5.2. Prekių pristatymo kaina suformuotam Užsakymui paskaičiuojama sąskaitoje.

5.3. Pardavėjas Prekių pristatymą vykdo pasitelkdamas trečiuosius asmenis - kurjerius. Prieš pristatydami prekę kurjeriai iškilus būtinybei turi teisę susisiekti su Pirkėju ir pasitikslinti dėl tikslaus laiko, kuriuo Pirkėjas priims pristatomas Prekes. Jeigu užsakyme nenurodytas kitas Prekes priimantis asmuo („Gavėjo duomenys“), jas priimti privalo pats Pirkėjas.

5.4. Tais atvejais kai Prkėjas negali priimti sutartu laiku Prekių, jis nedelsdamas informuoja telefonu Prekes pristatantį kurjerį ir Pardavėją.

5.5. Jeigu Pirkėjo nurodytu adresu ir su juo suderintu laiku Prekės pristatomos, tačiau Pirkėjas nerandamas, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo.

5.6. Prekių kiekį, nomenklatūrą ir kokybę Klientas kruopščiai patikrina Prekės perdavimo momentu. Priimdamas Prekę Pirkėjas privalo pasirašyti Prekės pristatymo dokumentuose, patvirtindamas, kad Prekė jam buvo įteikta.

5.7. Visas pastabas dėl akivaizdžių Prekių trūkumų Pirkėjas privalo pareikšti raštu priimdamas Prekes. Pretenzijas dėl Prekių paslėptų trūkumų Pirkėjas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Prekių gavimo.

Pirkėjas, gavęs prekes, privalo patikrinti siuntos būklę, ir pastebėjęs neatitikimus, pažeidimus ar sugadinimus pažymėti tai važtaraštyje bei surašyti siuntos pažeidimo aktą. Pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista. Apie pastebėtus siuntos trūkumus, atsiradusius pervežimo metu, Pirkėjas privalo informuoti ir www.savasalus.lt internetinę parduotuvę.

5.8. Pardavėjas įsipareigoja Prekes pristatyti užsakyme nurodytu adresu ir terminais. Jeigu paaiškėja, kad Pardavėjas negali pristatyti Prekės numatytu terminu, jis nedelsdamas apie tai informuoja Pirkėją.

5.9. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu šis pažeidimas atsirado dėl Pirkėjo kaltės.

6. PREKIŲ GARANTIJOS

6.1. Pardavėjas pareiškia, kad Prekės atitinka šioms Prekėms keliamus įprastus kokybinius reikalavimus. Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos Prekės bendros savybės pateikiamos prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme.

6.2. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekės įteikimo Pirkėjui momento. Prekių garantiniai terminai numatomi Prekės garantiniuose dokumentuose arba kai konkretus garantinis laikotarpis nesuteikiamas - LR įstatymuose numatytais pagrindais.

6.3. Pardavėjas neatsako už tai, jeigu Parduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realių šių Prekių savybių dėl Pirkėjo naudojamų ryšio priemonių perteikiamo vaizdo ypatybių.

6.4. Garantijos metu Pirkėjui kreipusis į Pardavėją dėl nekokybiškos Prekės, Pardavėjas pašalina Prekės trūkumus arba pakeičia prekę kokybiška. Dėl garantijos Pirkėjas gali kreiptis adresu: Giedraičių 85-211, Vilnius, atsiųsti pretenziją elektroniniu paštu info@savasalus.lt arba kreiptis telefonu pasiteiravimui: +370 656 34844.

6.5. Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas ar asmenys, kuriems  perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir / ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu ar Prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, veiksmų.

7. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

7.1. Pirkėjui parduotų Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo\\\\\\\".

7.2. Grąžindamas Prekę Pirkėjas privalo užpildyti Prekės grąžinimo dokumentą, kurį privalo pateikti kartu su grąžinama Preke.

7.3. Prekė iš Pirkėjo priimama grąžinimui, jeigu:

- Prekė nenaudota, nepraradusi savo prekinės išvaizdos bei nėra sugadinta;

- Prekė pateikiama originalioje tvarkingoje pakuotėje;

- Grąžinama pilna Prekės komplektacija, Prekės garantiniai dokumentai;

- Pirkėjas pateikia Prekės įsigijimo dokumentą.

7.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti kokybiškų Prekių, jeigu Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse numatytos grąžinimo tvarkos.

7.5. Grąžinamos Prekės priimamos su Pardavėju suderintu laiku, Pardavėjo sandėlyje adresu Giedraičių 85-211, Vilnius.